Zajęcia
Zajęcia w ramach kursów grupowych odbywają się od poniedziałku do piątku, a termin i godzina ustalana jest na podstawie preferencji uczniów i w porozumieniu z lektorem.
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut. Zajęcia prowadzone są w trybie rocznym, przy czym rok składa się z dwóch semestrów. Oferujemy trzy podstawowe rodzaje intensywności:

64 godziny lekcyjne w roku:

64 godziny zegarowe w roku:

128 godzin w roku:

2x45 min./tyg.

2x60 min./tyg.

2x90 min./tyg.

Intensywność zajęć przypisana jest do danego poziomu nauczania. Przykładowo dzieci najmłodsze uczestniczą w zajęciach według systemu 64 godziny lekcyjne w roku, dzieci starsze 64 godziny zegarowe, dorośli zaś w systemie 128 godzin lekcyjnych w roku. Możliwa jest jednak zmiana intensywności prowadzonych na danym poziomie zajęć na życzenie całej grupy słuchaczy. Każdy rok trwa ok. 10 miesięcy. Rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu. Wyjątek stanowią jedynie kursy maturalne.

Na zajęciach w ramach kursów grupowych rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie oraz stosowanie zasad gramatycznych w praktyce. Metoda komunikatywna pozwala nabyć rzeczywistą i szybką umiejętność komunikowania się na różnych płaszczyznach z naciskiem na mówienie. Możliwe jest, jednak uczestnictwo w kursie modyfikowanym, z naciskiem na jedną z umiejętności, np.: na materiał gramatyczny, jeśli grupa słuchaczy potrzebuje intensywnej pracy z gramatyką, przy zadawalającym poziomie pozostałych umiejętności.

Zajęcia w ramach kursów grupowych, z założenia, prowadzone są w małych grupach od 5 do 8 osób. Pozwala to prowadzić zajęcia zachowując indywidualne podejście do możliwości, zdolności i tempa przyswajania wiedzy każdego ze słuchaczy.
Materiały i Lektorzy
W trakcie zajęć wykorzystywane są podręczniki i różnego typu materiały dydaktyczne renomowanych wydawnictw językowych oraz własne oparte na sprawdzonych metodach nauczania. Są one dokładnie dobrane pod względem przydatności dla danej grupy wiekowej i poziomu kompetencji językowych.

Dla dzieci młodszych proponujemy podręczniki i materiały dydaktyczne, opierając się na założeniu, iż dzieci najchętniej i najskuteczniej rozwijają swoje umiejętności językowe poprzez pracę i wspólną zabawę z rówieśnikami. Dlatego zachęcamy je do współdziałania w rozwiązywaniu problemów językowych, wykonywaniu ćwiczeń i zabawie oraz do porozumiewania się w języku obcym. Przy tym dzieci świetnie się bawią.

Dla dzieci starszych również proponujemy ciekawe, rozwijające systematycznie umiejętności językowe i posiadające rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczniki oraz dodatkowe materiały dydaktyczne. Prowadzą one uczniów od poziomu podstawowego do poziomu średnio zaawansowanego niższego poprzez interesujące treści podręcznika, wyjaśniony w systematyczny i przystępny sposób materiał gramatyczny w języku polskim, bardzo zróżnicowany i twórczy materiał w postaci ćwiczeń, piosenek, gier i opowiadań, a także materiał kulturowy zapoznający słuchaczy ze światem tak obcojęzycznym, jak i polskim, ale w języku obcym.

Kursy dla młodzieży i dorosłych przewidują pracę z podręcznikami i materiałami, które zapewniają nie tylko szeroki zakres nowoczesnej tematyki prezentowanych treści, ale również usystematyzowane i bardzo przejrzyste ćwiczenia i zadania z zakresu materiału gramatycznego. Materiały kładą nacisk na kształcenie w zakresie wszystkich umiejętności językowych równocześnie. Ponadto ułatwiają przyswajanie nowych słów i zwrotów.

Zajęcia w HIGH TIME, w zależności od poziomu nauczania, prowadzone są przez młodą i dynamiczną kadrę lektorską wywodzącą się zarówno spośród absolwentów studiów filologicznych jak i posiadających niekwestionowaną wiedzę merytoryczną popartą certyfikatami egzaminów międzynarodowych, a także spośród osób zajmujących się nauczaniem zawodowo. Odpowiedni lektorzy posiadają odpowiednie doświadczenie w nauczaniu oraz takie umiejętności interpersonalne, które pozwalają im znaleźć wspólny język ze słuchaczami dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi. Zwłaszcza do nauczania dzieci proponujemy osoby charakteryzujące się wyjątkowym ciepłym podejściem, cierpliwością i pomysłowością.
Certyfikaty
Oprócz własnych celów, dodatkową motywacją dla słuchaczy jest system oceny postępów w nauce na każdym z poziomów. Na zasadzie punktacji osiągnięć w nauce zdobytej w trakcie każdego trymestru oceniane są umiejętności pisania, mówienia, rozumienia i sprawności gramatycznych. Dzięki temu każdy słuchacz na bieżąco zna mocne i słabe strony swoich kompetencji językowych. System bieżących sprawdzianów i punktacji oraz wynik testu końcowego na niektórych poziomach pozwalają oceniać postępy słuchacza tak na bieżąco jak i na koniec każdego poziomu, co zwykle oznacza 1 rok. Wtedy słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu HIGH TIME, który potwierdza opanowanie umiejętności językowych na danym poziomie nauczania zgodnie z uzyskaną oceną.
Lokalizacja
Zajęcia w ramach kursów grupowych odbywają się:
  • Kobyłka, ul. Jezuicka 1 (Szkoła nr 1)
  • Kobyłka, ul. M.Załuskiego 57 (Szkoła nr 3)
  • Kobyłka, ul. E.Orzeszkowej 3 (Szkoła nr 2)
Kwalifikacja
Podstawą dobrania odpowiedniego kursu w HIGH TIME jest bezpłatna kwalifikacja w postaci krótkiej rozmowy z konsultantem językowym na temat dotychczasowego przebiegu nauki, nabytych umiejętności, potrzeb i planów wiązanych z nauką. W przypadku nowych słuchaczy, którzy mieli już kontakt z danym językiem obcym przeprowadzamy test o charakterze słownikowo-gramatycznym, który precyzyjnie kwalifikuje na dany semestr. Test kwalifikacyjny nie dotyczy osób, które nie uczyły się wcześniej i deklarują chęć nauki na poziomie pierwszym oraz osób kontynuujących naukę na kolejnych semestrach w HIGH TIME, które uzyskały pozytywny wynik w toku nauki na poprzednim etapie. Ponadto w przypadku kursów dla dzieci młodszych określamy poziom ich umiejętności językowych bądź to na podstawie samej rozmowy z rodzicem i/lub dzieckiem, bądź rozmowy z wykorzystaniem sympatycznych materiałów sprawdzających.
Kwalifikacja (test) przeprowadzana jest w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem semestru. Termin ten zostanie podany telefonicznie, podczas dokonywania wstępnego zapisu na kurs. Przystępując do kursu w trakcie trwania semestru zachęcamy do umówienia się telefonicznie na indywidualny termin kwalifikacji. Test można również przeprowadzić samemu na naszej stronie internetowej, jednak wskazane jest omówienie jego wyniku z konsultantem językowym w celu analizy popełnionych błędów.
Zapisy
Zapisy na nowy rok kursów w HIGH TIME prowadzone są telefonicznie od początku września. Na kurs można też przystąpić w trakcie jego trwania.
System płatności
Wysokość opłat za kurs uzależniona jest od ilości godzin lekcyjnych przewidzianych kursem oraz od ilości osób w grupie.
W cenę kursu grupowego wliczone są:
  • dodatkowe materiały dydaktyczne,
  • test kwalifikacyjny i konsultacje,
Opłatę, w postaci całej kwoty lub nieoprocentowanych rat za kurs wnosi się w teminie podanym na pierwszych zajęciach. Obniżenie przewidzianych opłat umożliwia system rabatów, który w bieżącym roku szkolnym obejmuje:
  • uczestnictwo członków rodziny (dzieci, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice) w tym samym lub różnych kursach: 5% zniżki każdy,
  • jednoczesne uczestnictwo jednej osoby w dwóch lub więcej kursach: 5% zniżki.
Powyższe rabaty nie sumują się.
Dodatkowy rabat!
Zachęć znajomych, przyjaciół do uczestnictwa w dowolnym kursie HIGH TIME, a otrzymasz 5% zniżki za bieżący semestr twojego kursu.

Za niedotrzymanie terminu płatności poszczególnych rat, bez uzgodnienia z Centrum obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 10% ceny kursu.