Key English Test
(KET - Cambridge poziom 1)
KET jest międzynarodowym egzaminem znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym, do którego kandydaci mogą przystąpić po odbyciu ok. 180 - 200 godzin nauki języka angielskiego.
Kandydaci przystępujący do KET potrafią porozumiewać się w języku angielskim w podstawowych sytuacjach życia codziennego. Osoby przygotowujące się do egzaminu KET mogą czynić to na standardowych kursach języka angielskiego, ćwicząc dodatkowo umiejętności niezbędne na tym egzaminie i robiąc testy próbne. Przykładowo egzamin KET obejmuje następujące tematy:
przedstawianie siebie, życie codzienne, dom i otoczenie, praca i nauka, czas wolny, sport, rozrywka, podróże i wypoczynek, stosunki między ludźmi, zdrowie, zakupy, jedzenie, poczta, bank, policja, itp., różne miejsca, języki, pogoda.

W Polsce egzamin KET odbywa się w ramach jednej sesji - w maju. Zapisy na egzamin odbywają się na przełomie lutego i marca.

Egzamin składa się z 3 części (tzw. Papers):
 1. Czytanie/Pisanie - trwa 1 godz. 10 min, można uzyskać 50 punktów. Czytanie składa się z 5 zadań. Zadania mogą być typu "multiple choice" (wybór prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwości) lub "matching" (dopasowanie prawidłowej odpowiedzi). Pisanie składa się z 3 zadań. W tej części należy uzupełnić brakujące wyrazy w dwóch tekstach oraz napisać samodzielnie krótki tekst o długości ok. 20 - 25 słów.
 2. Rozumienie ze słuchu - trwa 25 - 30 min, można uzyskać 25 punktów. Kandydat wysłuchuje dwukrotnie teksty nagrane na taśmie magnetofonowej i odpowiada na pytania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Pytania mogą być typu "multiple choice", "matching" lub uzupełnianie brakujących słów. Ta część egzaminu składa się z 5 zadań.
 3. Mówienie - trwa 8 - 10 min, można uzyskać 25 punktów.
Część ustną egzaminu KET dwóch kandydatów zdaje jednocześnie przed egzaminatorami. Część ta składa się z dwóch zadań. Najpierw kandydaci rozmawiają z egzaminatorem o sobie, swoich hobby, pracy, itp. przez ok. 5 - 6 minut. W zadaniu drugim, trwajacym ok. 3 - 4 minuty, kandydaci rozmawiają ze sobą.
Część ustna egzaminu KET jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów ustnych. Ocena wszystkich części pisemnych egzaminu odbywa się w Wielkiej Brytanii. Wyniki egzaminu znane są po okresie ok. 3 miesięcy. Kandydat może uzyskać bądź oceny pozytywne: Pass with Merit (M) lub Pass (P), bądź oceny negatywne: Narrow fail (N) lub Fail (F). Aby otrzymać ocenę Pass Kandydat musi zdobyć ok. 70 - 75% wszystkich punktów. Ocenę końcową określa suma punktów z wszystkich trzech części.
Po upływie ok. 30 dni od otrzymania wyników kandydaci, którzy pomyślnie zdali egzamin, otrzymują dyplom z UCLES.
Preliminary English Test
(PET - Cambridge poziom 2)
PET jest międzynarodowym egzaminem znajomości języka angielskiego na poziomie ponad podstawowym. Kandydaci PET powinni umieć posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponad podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym. Zakłada się, że kandydaci przystępujący do PET uczyli się angielskiego przez ok. 375 godzin. Tematyka wymagana na egzaminie jest podobna do tej z egzaminu KET, jednak bardziej szczegółowa.

W Polsce są dwie sesje egzaminu PET - w maju i listopadzie. Zapisy na termin majowy odbywają się na przełomie lutego i marca, a na termin listopadowy w drugiej połowie września.

Egzamin składa się z 3 części (tzw. Papers):
 1. Czytanie/Pisanie - trwa 1 godz. 30 min, można uzyskać 60 punktów. Czytanie składa się z 5 zadań. Zadania mogą być typu "multiple choice" (wybór prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwości), "matching" (dopasowanie prawidłowej odpowiedzi), uzupełnianie brakujących słów lub "prawda/fałsz". Pisanie składa się z 3 zadań. W tej części kandydat musi uzupełnić formularz poprzez wstawienie brakujących wyrazów, zmienić pięć zdań oraz napisać tekst o długości ok. 100 słów.
 2. Rozumienie ze słuchu - trwa 30 min, można uzyskać 25 punktów. Ta część egzaminu składa się z 4 zadań. Kandydat musi wysłuchać dwukrotnie teksty nagrane na taśmie magnetofonowej i odpowiedzieć na pytania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Pytania mogą być typu "multiple choice", "matching" lub uzupełnianie brakujących słów.
 3. Mówienie - trwa 10 - 12 min, można uzyskać 25 punktów.
W części ustnej egzaminu PET dwóch kandydatów zdaje go jednocześnie przed dwoma egzaminatorami. Część ustna składa się z czterech zadań. W pierwszym zadaniu kandydaci rozmawiają ze sobą oraz z egzaminatorem o sobie, swoich hobby, pracy, itp. W drugim kandydaci wykonują wspólne zadanie. W trzecim każdy kandydat opowiada krótko o zdjęciach lub obrazkach, w czwartym zadaniu, natomiast kandydaci rozmawiają z egzaminatorem na temat związany ze zdjęciami użytymi w zadaniu trzecim.
Część ustna egzaminu PET jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów ustnych. Ocena wszystkich części pisemnych egzaminu odbywa się w Wielkiej Brytanii. Wyniki egzaminu znane są po ok. 3 miesiącach. Kandydat może uzyskać bądź oceny pozytywne: Pass with Merit (M) lub Pass (P), bądź oceny negatywne: Narrow fail (N) lub Fail (F). Aby otrzymać ocenę Pass kandydat musi zdobyć ok. 70 - 75% wszystkich punktów. Ocenę końcową określa suma punktów z wszystkich trzech części. Po upływie ok. 30 dni od otrzymania wyników kandydaci, którzy pomyślnie zdali egzamin, otrzymują dyplom z UCLES.
First Certificate in English
(FCE - Cambridge poziom 3)
FCE jest najpopularniejszym z egzaminów University of Cambridge i należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Sprawdza wiedzę na poziomie średnio-zaawansowanym, osiąganym po ok 600-650 godzin nauki języka angielskiego. Ponadto wiele firm wymaga od swoich pracowników certyfikatu FCE jako dowodu znajomości języka angielskiego.

W Polsce są dwie sesje egzaminu FCE - w czerwcu i grudniu. Zapisy na sesję czerwcową zwykle odbywają się na przełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i października.

Egzamin FCE składa się z 5 części, (tzw. Papers):
 1. Czytanie (Reading) - trwa 75 min, można uzyskać 40 punktów. Czytanie składa się z 4 części, które obejmują łącznie 35 pytań. Zadania mogą być typu "multiple choice" (wybór jednej odpowiedzi z kilku możliwości), wypełnianie luk w tekście lub dopasowywanie właściwej odpowiedzi. Każdy z czterech występujących tu tekstów zawiera ok. 350 - 700 słów. Rodzaje tekstów występujących w tym komponencie mogą być różne, np: ogłoszenia, listy, części utworów literackich, materiały informacyjne, np. broszury, przewodniki, instrukcje, notatki prasowe, artykuły z gazet i tygodników.
 2. Pisanie (Writing) - trwa 1 godz. 30 min, można uzyskać 40 punktów. Pisanie składa się z 2 części. Pierwsze wypracowanie jest obowiązkowe dla wszystkich zdających, w drugiej części kandydaci wybierają jeden z czterech tematów. Każde wypracowanie powinno zawierać od 120 do 180 słów. W części pierwszej kandydaci mają do napisania list na zadany temat, zaś w części drugiej może to być artykuł, list, raport, wypracowanie w formie narracji lub opisu. Jedną z opcji jest temat oparty o nieobowiązkowe lektury.
 3. Stosowanie struktur językowych (Use of English) - trwa 75 min, można uzyskać 40 punktów. Ta część składa się z 5 części. Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście własnymi odpowiedziami lub jedną z kilku podanych możliwości, transformacje zdań, korektę błędów, słowotwórstwo.
 4. Słuchanie (Listening) - trwa ok. 40 min, można uzyskać 40 punktów. Słuchanie obejmuje 4 części. Każdy fragment jest odtwarzany dwukrotnie. Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, komentarze, instrukcje, wykłady, informacje radiowe, komunikaty, przemówienia, opowiadania, itp. Po wysłuchaniu fragmentów wykonuje się zadania na otrzymanym arkuszu.
 5. Mówienie (Speaking) - trwa ok. 15 min, można uzyskać 40 punktów. Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z czterech części.
  • Grammar & Vocabulary - (3 min.) - proste pytania dotyczące kandydata: gdzie mieszkasz, co robisz, czy się uczysz itp.
  • Discourse Managment - (1 min.) - kandydaci otrzymują 2 obrazki i muszą o nich opowiedzieć.
  • Pronunciation - (4 min.) - kandydaci otrzymują kolejny obrazek, o którym trzeba coś opowiedzieć.
  • Interactive Communication - (4 min.) - są to 4 pytania, po 2 dla każdego ze zdających.
Część ustna egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. FCE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Oceny D i E nie zaliczają egzaminu, przy czym ocena E świadczy o nie pojawieniu się kandydata na co najmniej jednej części egzaminu. Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60% - 65% punktów aby uzyskać ocenę C. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.
Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.
Certificate in Advanced English
(CAE - Cambridge poziom 4)
CAE potwierdza kwalifikacje językowe osób, które posługują się zaawansowanym angielskim w nauce, pracy lub sytuacjach towarzyskich. Uznawany jest przez uczelnie brytyjskie jako potwierdzenie kompetencji językowych obcokrajowców. Ponadto świadectwo CAE uprawnia nauczycieli nie będących anglistami do nauczania języka angielskiego w szkołach państwowych.
Egzamin ten składa się z 5 części (tzw. PAPERS):
 1. Czytanie (Reading) - trwa 75 minut, można uzyskać 40 punktów. Kandydat otrzymuje 4 teksty. Następnie sprawdzane jest zrozumienie przeczytanych tekstów za pomocą ćwiczeń, m.in. wybraniem przez kandydata właściwych odpowiedzi.
 2. Pisanie (Writing) - trwa 120 minut, można uzyskać 40 punktów. Kandydat powinien napisać dwa wypracowania. Mogą to być: list, sprawozdanie, recenzja, zawiadomienie itp. Jedno wypracowanie jest obowiązkowe, natomiast drugie można wybrać z czterech tematów do wyboru. Przy ocenianiu zwraca się uwagę czy wypracowanie jest zgodne z tematem, oceniana jest także poprawność gramatyczna, bogactwo słownictwa i styl.
 3. Zastosowanie języka (Use of English) - trwa 90 minut, można uzyskać 40 punktów. Ta część składa się z trzech różnych zadań A, B i C. Na wykonanie każdego zadania przeznaczone jest pół godziny. Zadanie pierwsze, A, polega na wypełnieniu luk w dwóch tekstach czyli wstawieniu brakujących wyrazów. W tekście pierwszym podane są brakujące wyrazy do wyboru, natomiast w drugim tekście brak jest proponowanych wyrazów. W części B kandydat ma poprawić istniejące błędy w tekście oraz uzupełnić go o brakujące wyrazy na podstawie zebranej wcześniej informacji z innego źródła. Część C polega na uzupełnieniu tekstu, o całe zdania oraz rozszerzenie go na podstawie podanych informacji.
 4. Rozumienie ze słuchu (Listening) - trwa 45 minut, można uzyskać 40 punktów. Kandydaci słuchają, dwa razy, czterech różnych tekstów. Zadaniem kandydatów jest, uzupełnienie brakujących informacji, wybranie właściwej odpowiedzi, uzupełnienie luk w wykresach itp.
 5. Mówienie (Speaking) - trwa 15 minut, można uzyskać 40 punktów. Egzaminowani są dwaj kandydaci w obecności dwóch egzaminatorów, z których jeden rozmawia z kandydatami, a drugi przysłuchuje się odpowiedziom i ocenia je. Zwykle, po krótkim przedstawieniu się, kandydaci mają kolejno wypowiedzieć się, bez przerywania odpowiedzi ze strony egzaminatora. Bodźcem do wypowiedzi jest ilustracja. Następnie kandydaci rozmawiają ze sobą, wymieniając opinie na dany temat, po czym egzaminator zadaje pytania.
CAE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Oceny D i E nie zaliczają egzaminu. Aby uzyskać najniższą zaliczającą ocenę C kandydat musi otrzymać 60-65% punktów.
Certificate of Proficiency in English
(CPE - Cambridge poziom 5)
Jako najtrudniejszy egzamin z cyklu Cambridge egzamin ten jest honorowany na świecie przez instytucje handlowe, oświatowe oraz uczelnie brytyjskie jako dowód bardzo dobrej znajomości języka. Pięć części egzaminu ma teraz odpowiednio wyższy poziom i dłuższy czas trwania. CPE składa się z 5 części (tzw. PAPERS):
 1. Czytanie (Reading) - trwa 1 godz.
 2. Pisanie (Writing) - trwa 2 godz.
 3. Zastosowanie języka (Use of english) - trwa 2 godz.
 4. Rozumienie ze słuchu (Listening) - trwa 35 min.
 5. Mówienie (Speaking) - trwa 15min. - kandydaci zdają parami przed dwoma egzaminatorami.
Zadania, które ma wykonać kandydat w poszczególnych częściach egzaminu są zbliżone typem do tych z egzaminu FCE lub CAE. Egzamin CPE przeprowadzany jest dwa razy w roku - w czerwcu i grudniu. CPE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Oceny D i E nie zaliczają egzaminu. Aby uzyskać najniższą zaliczającą ocenę C kandydat musi otrzymać 60-65% punktów.

W Warszawie wszystkie egzaminy University of Cambridge Local Examinations Syndicate przeprowadzane przez są przez British Council, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. (22) 695 59 00.