Zertificat Deutsch als Fremdsprache (ZD)
Certyfikat ZD uznawany jest w Niemczech i w wielu innych krajach za dowód solidnej znajomości podstaw języka niemieckiego. Posiadacz certyfikatu opanował ok. 2.000 słów i najważniejsze struktury gramatyczne. Może uczestniczyć w rozmowach na tematy ogólne, dotyczące życia codziennego. Aby zdać ZD wskazana jest nauka w wymiarze 400-600 godzin.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
Część pisemna obejmuje:
 1. Leseverstehen - rozumienie tekstu (45 min.)
 2. Horverstehen - rozumienie wypowiedzi utrwalonej na taśmie (30-35 min.)
 3. Strukturen / Wortschatz - struktury gramatyczne i słownictwo (40 min.)
 4. Schriftlicher Ausdruck - napisanie listu (30 min.)
Egzamin ustny (Mundliche Prufung) składa się z 2 części:
 1. udzielenie krótkich odpowiedzi do przedstawionych sytuacji
 2. "rozmowa ukierunkowana" - kandydat wypowiada się na jeden z trzech zaproponowanych tematów.
Egzamin odbywa się dwa razy w roku: w lutym i w czerwcu. Egzamin przeprowadzany jest przez Goethe Institute.
Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP)
Egzamin ZMP potwierdza znajomość języka w stopniu zaawansowanym. Uzyskane świadectwo zwalnia z egzaminu wstępnego na wielu niemieckich uczelniach. By osiągnąć poziom niezbędny do zdania egzaminu potrzebne jest ok. 800-1000 godzin intensywnej nauki. Egzamin potwierdza posiadanie umiejętności swobodnego wypowiadania się ustnie i pisemnie na poziomie zaawansowanym.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
Część pisemna obejmuje:
 1. Leseverstehen - rozumienie tekstu (90 min.)
 2. Horverstehen - rozumienie wypowiedzi utrwalonej na taśmie (35-40 min.)
 3. Schriftlicher Ausdruck - napisanie listu (30 min.)
W skład części ustnej wchodzą:
 1. krótkie wypowiedzi na temat przedstawionych zdjęć
 2. rozwiązanie określonego problemu z podaniem argumentacji
Warunkiem przejścia do etapu ustnego jest zaliczenie każdej z trzech części pisemnych. Egzamin odbywa się cztery razy w roku: w lutym i w czerwcu, oraz w marcu i październiku. Egzamin przeprowadzany jest przez Goethe Institute, ul. Chmielna 11A, Warszawa, tel. (22) 505 90 00.