Kursy dla Dzieci Młodszych
Kursy języka angielskiego ogólnego dla dzieci młodszych prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 6-8 lat oraz 8-10 lat.
Podstawowy program kursu zakłada 2 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwa jest, jednak zmiana intensywności nauczania na życzenie grupy.
Kurs dla dzieci młodszych obejmuje cztery poziomy nauczania. Każdy poziom składa się z dwóch semestrów. Materiał realizowany jest z wykorzystaniem kompletu podręczników i materiałów dodatkowych.
Poziom 'Ch 1' Beginner
Przeznaczony dla najmłodszych dzieci, które nie miały wcześniej kontaktu z językiem angielskim, również tych które potrzebują wprowadzenia do alfabetu, prostych słów i zdań w języku obcym. Pierwszy kontakt z językiem na zasadzie metody komunikatywnej z wykorzystaniem wierszy, piosenek i prostych dialogów z lektorem i innymi dziećmi oraz zadania i projekty wykorzystujące rysowanie, łączenie elementów, proste pisanie, uzupełnianie zdań, zgadywanki, gry i zabawy. Dzieci poznają wiele słów z najbliższego otoczenia, nabywają umiejętność wydawania prostych poleceń, mówienia o sobie i swoim otoczeniu, zadawania prostych pytań i komunikowania się na podstawowe tematy.
Poziom 'Ch 1' Elementary
Poziom przeznaczony dla dzieci, które miały już kontakt z językiem angielskim i znają proste słowa i zwroty, potrafią udzielić prostych informacji na swój temat i nabyły już umiejętność pisania oraz czytania. Dzieci poznają coraz więcej słów, zwrotów, rozmówek i opowiadań i uczą się je wykorzystywać. Poznają podstawowe struktury językowe w praktyce (również z czasami Present Simple, Present Continuous, Past Simple) i nabierają umiejętności mówienia i pisania w prosty sposób o sobie, rodzinie, domu, preferencjach, codziennych czynnościach, umiejętnościach oraz reagowania i porozumiewania się z otoczeniem.
Poziom 'Ch 1' Pre-intermediate
Poziom przeznaczony dla dzieci, które nabyły opisane wyżej umiejętności. Dziecko usprawnia nabyte wcześniej umiejętności, nabiera swobody w stosowaniu poznanych wcześniej (m.in. czasy) i nowych struktur językowych, dalej poszerza słownictwo, jego wypowiedzi ustne i pisemne są bardziej samodzielne i coraz dłuższe, coraz łatwiejsze staje się rozumienie ze słuchu.
Poziom 'Ch 1' Intermediate
Poziom przeznaczony dla dzieci, które nabyły opisane wyżej umiejętności. Dziecko w dalszym ciągu usprawnia nabyte wcześniej umiejętności i poznaje nowe struktury językowe. m.in. uczy się wypowiadania na temat przyszłości i planów, niektórych sytuacji w przeszłości. Ćwiczy płynność i poprawność wypowiedzi. Intensywnie poszerza zakres używanego słownictwa.
Po ukończeniu kursu dla dzieci młodszych uczeń może kontynuować naukę na odpowiednim poziomie kursu dla dzieci starszych Ch2.
Kursy dla Dzieci Starszych
Kursy języka angielskiego ogólnego dla dzieci starszych prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 10-12 lat oraz 12-15 lat.
Podstawowy program kursu zakłada 3 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwa jest, jednak zmiana intensywności nauczania na życzenie grupy. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.
Kurs dla dzieci starszych obejmuje pięć poziomów nauczania.
Poziom 'Ch 2' Beginner (preA1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Przeznaczony dla dzieci, które rozpoczynają naukę języka angielskiego od początku i jest to pierwszy istotny kontakt z językiem. Uczeń poznaje podstawowe słownictwo, poznaje podstawowe struktury językowe oraz zasady umożliwiające proste komunikowanie się z otoczeniem i wypowiadanie się na temat najbliższego otoczenia i siebie w czasie teraźniejszym, co po krótkim czasie zaczyna sam stosować przy współpracy ze strony rozmówcy. Słuchacz uczy się wykorzystywać poznane słownictwo w prostych zdaniach, tekstach, rozmówkach i innych formach wypowiedzi. Rozwija umiejętność czytania i wymowy poznawanych słów, pisania oraz rozumienia prezentowanych treści.
Poziom 'Ch 2' Elementary (A1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Przeznaczony dla dzieci, które miały już kontakt z językiem angielskim, a podstawowy zakres słownictwa oraz sposoby komunikowania się i rozumienie wypowiedzi na proste tematy nie są im obce. Po ukończeniu poziomu uczeń rozumie wypowiedzi na temat siebie, rodziny, najbliższego otoczenia, kiedy rozmowa jest wolna i wyraźna. Rozumie prosty tekst czytany, zwłaszcza słownictwo, z którym się spotkał. Potrafi wykorzystać następujące struktury językowe: czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple, there is / there are, a /an, any some, have / have got, would like, zamki (rozszerzenie o nowe typy), can, must i inne. Potrafi przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w ogłoszeniach, plakatach, katalogach, pocztówkach i innych krótkich tekstach użytkowych. Umie prowadzić rozmowę w prosty sposób jeśli rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi, a czasem pomoże sformułować wypowiedź. Zadaje i odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego, własnych potrzeb, znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów w celu nawiązana kontaktu, przedstawienia się, prowadzenia prostej rozmowy, opisania ludzi, zwierząt, miejsc i przedmiotów, wyrażenia samopoczucia, życzeń i preferencji, formułowania opinii i ocen, składania propozycji, ich przyjmowania lub odrzucania. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, pocztówkę, czy wypełnić formularz z danymi osobowymi.
Poziom 'Ch 2' Pre-intermediate (preA2 wg Standardów Unii Europejskiej)
Przeznaczony dla dzieci, które nabyły podstawową umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi sprawniej operować samodzielnie poznanymi wcześniej strukturami językowymi oraz nowymi: Past Simple , Present Continuous do określania przyszłości, be going to, stopniowanie przymiotników, Present Perfect i porównanie z Past Simple i inne. Potrafi zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na temat otoczenia, zakupów, szkoły, kolegów i główną myśl komunikatów ustnych. Potrafi czytać ze zrozumieniem krótkie teksty i domyślić się z kontekstu sensu niektórych informacji. Potrafi się porozumieć w trakcje krótkiej wymiany zdań, i reagować w niektórych sytuacjach, np.: sklepie, w podróży, podczas przyjmowania gości itp. Nabywa umiejętności komunikowania się w postaci reakcji na różne sytuacje, np: oferowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, porównywanie rzeczy, pytanie o pozwolenie oraz opowiadanie o preferencjach, zainteresowaniach i doświadczeniach. Potrafi w kilku zdaniach opisać swoją rodzinę lub innych ludzi również postacie historyczne, napisać historyjkę, broszurę, list osobisty.
Poziom 'Ch 2' Lower-intermediate (A2 wg Standardów Unii Europejskiej)
Przewidujący kształcenie dzieci w stopniu średnio zaawansowanym niższym. Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi używać nowych struktur gramatycznych podczas komunikacji z otoczeniem: Present Perfect w rozszerzonym zakresie, Past Continuous i jego zestawienie w połączeniu z Past Simple, nowe czasowniki modalne, przysłówki, Future Simple, zdania warunkowe typu I i II, strona bierna w czasie teraźniejszym, pytania typu 'Check Questions' i inne. Uczeń rozumie informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy, wolnego czasu, środowiska naturalnego, zainteresowań, itd. Potrafi zrozumieć główną treść niektórych programów telewizyjnych i radiowych interesujących go tematów, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie. Potrafi zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku codziennym. Potrafi porozumieć się w wielu sytuacjach, np.: pytanie o drogę i wskazywanie kierunków, zachowanie w restauracji, u lekarza, wyrażanie konieczności i przymusu, dawanie ofert i obietnic, komunikacja w postaci rozmowy telefonicznej, dawanie rad oraz wyrażanie własnych opinii w sposób bardziej skomplikowany niż dotychczas oraz sugerowanie własnych pomysłów, udzielanie wyjaśnień, podanie przyczyny, przedstawianie planów czy opowiadanie krótkiej historii. Potrafi bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży i bieżących wydarzeń. Potrafi napisać prosty tekst na znany mu lub interesujący go temat. Potrafi napisać list o osobistych doświadczeniach, przeżyciach i wrażeniach.
Poziom 'Ch 2' Intermediate (preB1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Służy uzupełnianiu biernej i poszerzaniu czynnej znajomości języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym dla dzieci starszych. Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi używać nowych struktur gramatycznych podczas komunikacji z otoczeniem: Past Perfect, used to, 'Reprted statements', 'Reported commands', 'Reported wh-questions', Reported yes/no-questions', 'Past Passive', zdania warunkowe typu III, czas Present Perfect Continuous i inne. Uczeń potrafi zrozumieć główną treść niektórych programów telewizyjnych i radiowych interesujących go tematów, jeśli rozmówcy mówią dość wyraźnie. Potrafi zrozumieć niektóre artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną i rozumie niezbyt skomplikowany współczesny tekst literacki napisany prozą. Uczeń potrafi porozumieć się w miarę swobodnie i spontanicznie oraz uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne, przedstawiać swoje poglądy i ich bronić. Potrafi relacjonować niektóre sytuacje, wyrażać domyślne opinie na podstawie dostępnych dowodów, ustosunkowywać się do opinii innych osób, dokonywać własnych wyborów i opowiadać o nich, określać przyczyny i skutki różnych sytuacji, dyskutować na temat możliwych rozwiązań problemu itp. Uczeń poznał i wykształcił nowe formy wypowiedzi w języku angielskim, tj. artykuł w gazecie, list (rozszerzenie), przewodnik, wywiad, legenda, kreskówka, dowcip, ulotka, historyjka i inne. Potrafi napisać bardziej szczegółowe teksty. Uczeń umie też wykorzystywać różne sposoby uczenia się języka.
Po ukończeniu kursu dla dzieci starszych uczeń może kontynuować naukę na odpowiednim poziomie kursu dla młodzieży i dorosłych T/A.
Kursy dla Młodzieży (15+) i Dorosłych
Podstawowy program kursu zakłada 4 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwa jest, jednak zmiana intensywności nauczania na życzenie grupy. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.
Kurs dla młodzieży i dorosłych obejmuje siedem poziomów nauczania oraz kurs przygotowujący do matury:
Poziom 'T/A' Beginner (preA1/A1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Przeznaczony dla osób, które rozpoczynają naukę języka angielskiego od początku i jest to pierwszy istotny kontakt z językiem.
Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi stosować podstawowe struktury językowe oraz zna zasady umożliwiające proste komunikowanie się z otoczeniem i wypowiadanie się na temat najbliższego otoczenia i siebie. Uczeń rozumie proste wypowiedzi na temat siebie, rodziny, najbliższego otoczenia, kiedy rozmowa jest wolna i wyraźna. Rozumie prosty tekst czytany, zwłaszcza słownictwo, z którym się spotkał. Umie wykorzystywać z pomocą poznane słownictwo w prostych zdaniach. Nabył podstawową umiejętność czytania i wymowy poznawanych słów, pisania oraz rozumienia prezentowanych treści. Poziom pozwala przyswoić sobie zagadnienia podobne do tych z poziomu 'Elementary' jednak w odpowiednim tempie dla osób dla których jest to pierwszy kontakt z językiem. Uczeń może kontynuować naukę na poziomie 'Elementary' lub 'Pre-intermediate' w zależności od własnych predyspozycji i uzyskanego wyniku.
Poziom 'T/A' Elementary (A1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Dla osób, które miały już kontakt z językiem angielskim i potrzebują utrwalenia języka na poziomie podstawowym lub po raz kolejny zaczynają naukę języka po dłuższej przerwie.
Po ukończeniu poziomu uczeń zna i potrafi użyć następujących struktur językowych: Present Simple, przyimki miejsca, 'there is/there are', określanie ilości, wyrażanie własności, przyimki czasu, Past Simple oraz czasowniki regularne i nieregularne, zdania pytające, spójniki, przyimki określające kierunki i inne, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasowniki modalne, formy wyrażania przymusu, Present Continuous i porównanie z Present Simple, przymiotniki i ich stopniowanie, różne formy wyrażania przyszłości, Future Simple, Present Perfect oraz inne struktury językowe niezbędne do poprawnego komunikowania się na przewidziane poziomem tematy. Uczeń rozumie słowa i bardzo proste zdania na swój temat, na temat znanego otoczenia, jeśli jego rozmówcy mówią powoli i wyraźnie. Potrafi zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach. Uczeń potrafi porozumieć się, jeśli rozmówca jest skłonny powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc w wypowiedzi. Są to głównie następujące tematy: sport, hobby, różne miejsca, czynności, dni tygodnia, miesiące, rodzina, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, społeczność lokalna, pory roku, pogoda, spędzanie wakacji i pamiątki, historia, nauka i studia, praca, jedzenie, zdrowie, części ciała, kraje i narodowości, zwierzęta, ubrania, zakupy, komputery. Potrafi postawić proste pytania na znany temat, lub na temat tego co jest mu niezbędnie potrzebne i odpowiedzieć na tego typu pytania. Potrafi użyć słów i wyrażeń bardzo prostych aby opisać siebie, swoje mieszkanie i ludzi, których zna, pogodę, poznać nowe osoby, wyrazić preferencje, reagować w miejscach publicznych, określić czas, opowiedzieć o przeszłości, udzielić i przyjąć radę, przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, napisać pocztówkę, list prywatny, e-mail, dać sugestię, propozycję lub instrukcję, wyrazić opinię, wypełnić formularz.
Poziom 'T/A' Pre-intermediate (A2 wg Standardów Unii Europejskiej)
Na tym poziomie następuje przejście od podstaw języka angielskiego poznanych wcześniej do poziomu średnio zaawansowanego.
Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi bardziej płynnie stosować dotychczas poznane struktur językowe w praktyce i nowe: Past Continuous i porównanie go z Past Simple, strona bierna, zdania warunkowe I i II, nowe czasowniki modalne oraz dotychczasowe w nowych czasach, sposoby wyrażania przyszłości i różnice w ich stosowaniu, przyimki czasu, miejsca i ruchu, określiniki, identyfikacja otoczenia za pomocą 'Relative Clauses', doskonalenie umiejętności stosowania rodzajników, zdania typu 'Question Tags'. Uczeń potrafi zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na swój temat, na temat rodziny i tego co mu bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów, stylu życia, pracy, programu TV i radia, dzieciństwa, środowiska naturalnego, planów np. na weekend i wakacje, czasu wolnego i inne. Potrafi zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie. Uczeń rozumiem krótkie i dość proste teksty. Potrafi domyślić się sensu informacji podanej w niektórych tekstach: reklamy, broszurki, menu, rozkłady jazdy. Potrafi zrozumieć krótkie teksty osobiste. Uczeń potrafi porozumieć się w trakcie wykonywania znanych i prostych czynności oraz porozumieć się w trakcje krótkiej wymiany zdań. Uczeń potrafi w kilku zdaniach opisać w prosty sposób swoją rodzinę lub innych ludzi, opisać to co robi, szkołę, studia, zawód, potrafi napisać list nieformalny, opowiadanie, opis wydarzenia, ogłoszenie i reklamę produktu, treść prostej strony internetowej, raport czy sprawozdanie. Potrafi zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje.
Poziom 'T/A' Intermediate (B1 - wg Standardów Unii Europejskiej)
Jest to poziom, po którym uczniowie mogą powiedzieć, iż znają język na poziomie średniozaawansowanym.
Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi używać następujących nowych struktur językowych:: Past Perfect, Present Perfect Continuous w porównaniu z Present Perfect, strona bierna (rozszerzenie), struktury: have/get something done, określanie przyszłości (rozszerzenie), użycie czasowników modalnych w celu spekulacji, zdania warunkowe III i rozszerzenie I i II, zdania z 'wish' i strukturami podobnymi, Reported statements, commands and questions, różne struktury składniowe, np.: forma -ing lub infinitive z czasownikiem oraz inne. Uczeń rozumie informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy, wolnego czasu, otoczenia, mediów i wielu dowolnych tematów. Potrafi zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących go tematów, jeśli rozmówcy mówią stosunkowo wyraźnie. Uczeń potrafi też zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku codziennym lub odnoszące się do jego zajęcia, w szczególności potrafi zrozumieć opis wydarzeń, opis przeżyć, a także życzenia zawarte w prywatnych listach. Uczeń potrafi porozumieć się w większości sytuacji w podróży i bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży i aktualnych wydarzeń. Potrafi zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach, celach, udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, wyrazić opinie lub przedstawić swoje plany, wyrazić zainteresowanie rozmową. Potrafi opowiedzieć krótką historię, główną intrygę filmu, i wyrazić swoje reakcje na jego temat. Uczeń potrafi napisać prosty zwięzły tekst na znany lub interesujący go temat. Potrafi napisać list nieformalny, list formalny, opowiadanie i relację, raport, podanie o pracę, krótki artykuł, ulotkę, a także uczestniczyć w wywiadzie w radiowym i rozmowie kwalifikacyjnej.
Poziom 'T/A' Upper-intermediate (B2 wg Standardów Unii Europejskiej)
Jest to ostatni poziom kursu języka angielskiego przed przystąpieniem do przygotowania do egzaminu FCE. Po ukończeniu poziomu uczeń rozumie długie wypowiedzi, a nawet potrafi śledzić złożony wywód, jeśli dotyczy tematu, który nie jest mu obcy. Potrafi zrozumieć wiadomości oraz większość programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów oraz większość filmów, jeśli ich język jest standardowy. Potrafi też zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką. Uczeń potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że może dość łatwo prowadzić rozmowy z rdzennym użytkownikiem języka, potrafi też uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne, przedstawiać swoje poglądy i ich bronić. Uczeń potrafi wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących swoich zainteresowań, poglądów na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań. Uczeń pisze teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. Po ukończeniu tego poziomu słuchacz jest wystarczająco dojrzały językowo do intensywnego przygotowania do egzaminu FCE na odpowiednim kursie egzaminacyjnym.
FCE
Jest to poziom przygotowujący ucznia do zdania egzaminu FCE. Egzamin ten jako najbardziej znany z serii egzaminów Cambridge, sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Celem nauczania jest m.in. uzyskanie przez słuchacza pełnej kontroli nad przekazywanymi, bardziej skomplikowanymi treściami, tak aby były one bardziej pewne i precyzyjne. Ponadto systematycznie nabywane i rozwijane są wszystkie umiejętności językowe niezbędne do zdania egzaminu FCE. Przygotowanie obejmuje zarówno pracę z podręcznikiem jak i rozwiązywanie testów próbnych. Po ukończeniu tego kursu słuchacz jest dobrze przygotowany pod względem językowym, zna zasady i formę egzaminu tak aby bez obaw do niego przystąpić.
Poziom 'T/A' Advanced (C1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Jest to poziom kursu, kształcący na poziomie zaawansowanym i będący jednocześnie przygotowaniem do egzaminu CAE, potwierdzającego znajomość języka na tym właśnie poziomie. Przygotowanie obejmuje zarówno pracę z podręcznikiem jak i rozwiązywanie testów próbnych. Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi zrozumieć długą wypowiedź, nawet jeśli jej struktura nie jest jasna i gdy zawiera ona niedopowiedzenia. Rozumie programy telewizyjne i filmy bez wysiłku oraz długie i złożone teksty prasowe lub literackie o zróżnicowanym stylu, a także teksty specjalistyczne i długie instrukcje techniczne nawet jeśli nie są związane z jego specjalizacją. Uczeń potrafi porozumiewać się swobodnie i spontanicznie nie szukając słów oraz skutecznie używać języka w kontaktach społecznych i zawodowych. Potrafi wyrażać swoje myśli i poglądy oraz nawiązać do wypowiedzi swoich rozmówców. Uczeń opisuje jasno i szczegółowo tematy złożone, odnosząc się przy tym do tematów z nimi związanych, rozwijając niektóre aspekty i odpowiednio kończąc swoją wypowiedź. Potrafi wypowiedzieć się za pomocą jasno i dobrze zredagowanego tekstu oraz rozwinąć w nim swój punkt widzenia. Potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów w postaci listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze sprawy. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu w stylu odpowiednim dla danego adresata.
Matura
Zadaniem kursów maturalnych jest przygotowanie słuchaczy do wymaganych na egzaminie zadań poprzez ćwiczenie podobnych form sprawdzających, rozwinięcie umiejętności komunikowania się (ustnego lub pisemnego w zależności od rodzaju matury), a co za tym idzie przypomnienie i rozszerzenie zakresu używanego słownictwa oraz powtórzenie zagadnień gramatycznych. Od roku 2015 obowiązuje Nowa Matura z języka angielskiego. Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym Nowej Maturze z języka angielskiego.