Kursy dla Dzieci
Kursy języka niemieckiego ogólnego dla dzieci prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:
10-12 lat oraz 12-15 lat.

Podstawowy program kursu zakłada 3 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwa jest, jednak zmiana intensywności nauczania na życzenie grupy. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.

Kurs dla dzieci obejmuje trzy poziomy nauczania. Każdy poziom składa się z dwóch semestrów. Materiał realizowany jest z wykorzystaniem kompletu podręczników i materiałów dodatkowych.
Poziom 'K' Grundstufe 1 (preA1 - wg Standardów Unii Europejskiej)
Poziom przeznaczony dla dzieci, które rozpoczynają naukę języka niemieckiego od początku i jest to pierwszy istotny kontakt z językiem. Słuchacz poznaje podstawowe struktury językowe oraz zasady umożliwiające proste komunikowanie się z otoczeniem i wypowiadanie się na temat najbliższego otoczenia i siebie. Uczeń uczy się wykorzystywać poznawane słownictwo w prostych zdaniach, tekstach, rozmówkach i innych formach wypowiedzi. Rozwija umiejętność czytania i wymowy poznawanych słów, pisania oraz rozumienia prezentowanych treści.
Po ukończeniu poziomu uczeń rozumie wypowiedzi na temat siebie, rodziny, najbliższego otoczenia, kiedy rozmowa jest wolna i wyraźna. Rozumie prosty tekst czytany, zwłaszcza słownictwo, z którym się spotkał. Potrafi przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w ogłoszeniach, plakatach, katalogach, pocztówkach i innych krótkich tekstach użytkowych. Umie prowadzić rozmowę w prosty sposób jeśli rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi, a czasem pomoże sformułować wypowiedź. Zadaje i odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego, własnych potrzeb, znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów w celu nawiązana kontaktu, przedstawienia się, prowadzenia prostej rozmowy, opisania ludzi, zwierząt, miejsc i przedmiotów, określania miejsca i czasu, wyrażenia samopoczucia, życzeń i preferencji, formułowania opinii i ocen, składania propozycji, ich przyjmowania lub odrzucania. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, pocztówkę, czy wypełnić formularz z danymi osobowymi. W procesie komunikacji uczeń potrafi wykorzystać następujące struktury językowe: czas Presens, czasowniki modalne, niektóre czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, Preteritum czasownika 'sein', rzeczownik i jego odmiana w Nominativ i Akkusativ, liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika, rodzajnik określony i nieokreślony, przymiotnik i jego odmiana, zaimki osobowe i dzierżawcze oraz odmiana w Nominativ i Akkusativ, przyimki miejsca i czasu, liczebniki, czas Perfekt, budowa zdań i szyk w zdaniu.
Poziom 'K' Grundstufe 2 (A1/A2 - wg Standardów Unii Europejskiej)
Poziom przeznaczony jest dla dzieci, które potrafią już porozumieć się w języku niemieckim w sposób podstawowy.
Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi sprawniej operować samodzielnie poznanymi wcześniej strukturami językowymi oraz nowymi: od czasownika, podstaw rekcji, bezokolicznika, poprzez różne zagadnienia z zakresu przymiotników, przysłówków, zaimków, przyimków, odmiany w Dativ i Genitiv, trybu rozkazującego, do niektórych zagadnień ze składni oraz wypowiedzi w czasie przeszłym i inne. Potrafi zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na temat otoczenia, zakupów, szkoły, kolegów i główną myśl komunikatów ustnych. Potrafi czytać ze zrozumieniem krótkie teksty i domyślić się z kontekstu sensu niektórych informacji. Potrafi się porozumieć w trakcje krótkiej wymiany zdań, i reagować w niektórych sytuacjach, np.: w sklepie, w podróży, podczas przyjmowania gości itp. Nabywa umiejętności komunikowania się w postaci reakcji na różne sytuacje, np: oferowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, porównywanie rzeczy, pytanie o pozwolenie oraz opowiadanie o preferencjach, zainteresowaniach i doświadczeniach. Potrafi w kilku zdaniach opisać swoją rodzinę lub innych ludzi również postacie historyczne, napisać historyjkę, broszurę, list osobisty.
Poziom 'K' Grundstufe 3 (preB1 - wg Standardów Unii Europejskiej)
Poziom przeznaczony dla dzieci, które nabyły umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w stopniu podstawowym z zakresu materiału realizowanego na poprzednich poziomach. Po ukończeniu poziomu uczeń rozumie informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy, wolnego czasu, środowiska naturalnego, zainteresowań, itd. Potrafi zrozumieć główną treść niektórych programów telewizyjnych i radiowych interesujących go tematów, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie. Potrafi zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku codziennym. Potrafi porozumieć się w wielu sytuacjach, np.: pytanie o drogę i wskazywanie kierunków, zachowanie w restauracji, u lekarza, wyrażanie konieczności i przymusu, dawanie ofert i obietnic, komunikacja w postaci rozmowy telefonicznej, dawanie rad oraz wyrażanie własnych opinii w sposób bardziej skomplikowany niż dotychczas oraz sugerowanie własnych pomysłów, udzielanie wyjaśnień, podanie przyczyny, przedstawianie planów czy opowiadanie krótkiej historii. Potrafi bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego np. rodziny, czasu wolnego, pracy, pogody, podróży i bieżących wydarzeń. Potrafi napisać prosty tekst na znany mu lub interesujący go temat. Potrafi napisać list o osobistych doświadczeniach, przeżyciach i wrażeniach.
Kursy dla Młodzieży i Dorosłych
Podstawowy program kursu zakłada 4 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwa jest, jednak zmiana intensywności nauczania na życzenie grupy. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.

Kurs dla młodzieży i dorosłych obejmuje sześć poziomów nauczania.
Poziom 'J/E' Grundstufe 1 (A1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Poziom przeznaczony dla osób, które rozpoczynają naukę języka niemieckiego od początku i jest to pierwszy istotny kontakt z językiem.
Po ukończeniu poziom uczeń potrafi stosować podstawowe struktury językowe oraz zna zasady umożliwiające proste komunikowanie się z otoczeniem i wypowiadanie się na temat najbliższego otoczenia i siebie. Uczeń rozumie proste wypowiedzi na temat siebie, rodziny, najbliższego otoczenia, kiedy rozmowa jest wolna i wyraźna. Rozumie prosty tekst czytany, zwłaszcza słownictwo, z którym się spotkał. Umie wykorzystywać z pomocą poznane słownictwo w prostych zdaniach. Nabył podstawową umiejętność czytania i wymowy poznawanych słów, pisania oraz rozumienia prezentowanych treści. Potrafi zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach. Uczeń potrafi porozumieć się, jeśli rozmówca jest skłonny powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc w wypowiedzi. Potrafi postawić proste pytania na znany temat, lub na temat tego co jest mu niezbędnie potrzebne i odpowiedzieć na tego typu pytania. Potrafi użyć słów i wyrażeń bardzo prostych aby opisać siebie, swoje mieszkanie i ludzi, których zna, pogodę, poznać nowe osoby, wyrazić preferencje, reagować w miejscach publicznych, określić czas, opowiedzieć o przeszłości, udzielić i przyjąć radę, napisać prosty artykuł prasowy, przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, pocztówkę, list prywatny, e-mail, dać sugestię, propozycję lub instrukcję, wyrazić opinię, wypełnić formularz.
Poziom 'J/E' Grundstufe 2 (A2 wg Standardów Unii Europejskiej)
Poziom przeznaczony jest dla osób, które potrafią już porozumieć się w języku niemieckim w sposób podstawowy.
Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi bardziej płynnie stosować dotychczas poznane struktur językowe w praktyce i nowe: od czasownika, rekcji, bezokolicznika czy trybów, poprzez różne zagadnienia z zakresu przymiotników, przysłówków, zaimków, przyimków, partykuły, do zagadnień ze składni (zdania podrzędne z różnymi spójnikami) oraz czasów Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I. Uczeń potrafi zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na swój temat, na temat rodziny i tego co mu bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów, stylu życia, pracy, programu TV i radia, dzieciństwa, środowiska naturalnego, planów np. na weekend i wakacje, czasu wolnego, krajów niemieckojęzycznych i inne. Potrafi zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie. Uczeń rozumiem krótkie i dość proste teksty. Potrafi domyślić się sensu informacji podanej w niektórych tekstach: reklamy, broszurki, menu, rozkłady jazdy. Potrafi zrozumieć krótkie teksty osobiste. Uczeń potrafi porozumieć się w trakcie wykonywania znanych i prostych czynności oraz porozumieć się w trakcje krótkiej wymiany zdań. Uczeń potrafi w kilku zdaniach opisać w prosty sposób swoją rodzinę lub innych ludzi, opisać to, co robi, szkołę, studia, zawód, potrafi napisać list nieformalny, opowiadanie, opis wydarzenia, ogłoszenie i reklamę produktu, treść prostej strony internetowej, raport czy sprawozdanie. Potrafi zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje.
Poziom 'J/E' Grundstufe 3 (B1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Poziom przeznaczony dla osób, które nabyły umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w stopniu podstawowym.
Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi używać przykładowo następujących nowych struktur językowych:: rzeczownik i jego tworzenie, czasownik, czasownik modalny w różnych czasach, strona bierna, mowa zależna, imiesłowy, rekcja - rozszerzenie, czas Futur II oraz z zakresu składni zdania okolicznikowe i czasowe oraz inne zagadnienia. Uczeń rozumie informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy, wolnego czasu, otoczenia, mediów, kultury itd. Potrafi zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących go tematów, jeśli rozmówcy mówią stosunkowo wyraźnie. Uczeń potrafi też zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku codziennym lub odnoszące się do jego zajęcia, w szczególności potrafi zrozumieć opis wydarzeń, opis przeżyć, a także życzenia zawarte w prywatnych listach. Uczeń potrafi porozumieć się w większości sytuacji w podróży i bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży i aktualnych wydarzeń. Potrafi zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach, celach, udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, wyrazić opinie lub przedstawić swoje plany, wyrazić zainteresowanie rozmową. Potrafi opowiedzieć krótką historię, główną intrygę filmu, i wyrazić swoje reakcje na jego temat. Uczeń potrafi napisać prosty zwięzły tekst na znany lub interesujący go temat. Potrafi napisać list nieformalny, list formalny, opowiadanie i relację, raport, podanie o pracę, krótki artykuł, ulotkę, a także uczestniczyć w wywiadzie w radiowym i rozmowie kwalifikacyjnej. Po ukończeniu kursu na tym poziomie słuchacz może uczestniczyć w poziomie przygotowującym do egzaminu 'Zertificat Deutsch als Fremdsprache' (ZD).
Poziom 'J/E' ZD (B1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Na tym poziomie rozszerzone zostają umiejętności i wiadomości z zakresu przerobionych do tej pory tematów i struktur językowych. Program kładzie większy nacisk na rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, pisania (listy!) oraz wyrażania swoich opinii, zdobywania informacji w rozmowach, tak aby sposób komunikowania się był coraz bardziej płynny. Przygotowanie obejmuje zarówno pracę z podręcznikiem jak i rozwiązywanie testów próbnych. Poziom ten przygotowuje słuchacza do zdania egzaminu 'Zertificat Deutsch als Fremdsprache' (ZD), który uznawany jest w Niemczech i w wielu innych krajach jako dowód solidnej znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym.
Poziom 'J/E' ZDfB (B2 wg Standardów Unii Europejskiej)
Kurs prowadzi uczniów do poziomu egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB). Kurs ćwiczy sytuacje z życia zawodowego oraz poszerza i udoskonala umiejętności niezbędne w nowoczesnym świecie biznesu.
Po ukończeniu poziomu uczeń rozumie stosunkowo długie wypowiedzi, a nawet potrafi śledzić złożony wywód, jeśli dotyczy tematu, który nie jest mu obcy. Potrafi zrozumieć wiadomości oraz większość programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów oraz większość filmów, jeśli ich język jest standardowy. Potrafi też zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką. Uczeń potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że może dość łatwo prowadzić rozmowy z rdzennym użytkownikiem języka, potrafi też uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne zawodowe, przedstawiać swoje poglądy i ich bronić. Uczeń potrafi wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących swoich zainteresowań, poglądów na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań. Uczeń pisze teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia.
Poziom 'J/E' Mittelstufe (C1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Celem poziomu jest przygotowanie do zdania egzaminu Zentrale Mittelstufenprüfung. Egzamin potwierdza posiadanie umiejętności swobodnego wypowiadania się ustnie i pisemnie na poziomie zaawansowanym. Otrzymanie certyfikatu ZMP zwalnia z egzaminu wstępnego na wielu niemieckich uczelniach. Przygotowanie obejmuje zarówno pracę z podręcznikiem jak i rozwiązywanie testów próbnych.
Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi zrozumieć długą wypowiedź, nawet jeśli jej struktura nie jest jasna i gdy zawiera ona niedopowiedzenia. Rozumie programy telewizyjne i filmy bez wysiłku. oraz długie i złożone teksty prasowe lub literackie o zróżnicowanym stylu, a także teksty specjalistyczne i długie instrukcje techniczne nawet jeśli nie są związane z jego specjalizacją. Uczeń potrafi porozumiewać się swobodnie i spontanicznie nie szukając słów oraz skutecznie używać języka w kontaktach społecznych i zawodowych. Potrafi wyrażać swoje myśli i poglądy oraz nawiązać do wypowiedzi moich rozmówców. Uczeń opisuje jasno i szczegółowo tematy złożone, odnosząc się przy tym do tematów z nimi związanych, rozwijając niektóre aspekty i odpowiednio kończąc swoją wypowiedź. Potrafi wypowiedzieć się za pomocą jasno i dobrze zredagowanego tekstu oraz rozwinąć w nim swój punkt widzenia. Potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów w postaci listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze sprawy. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu w stylu odpowiednim dla danego adresata.