Kursy dla młodzieży i dorosłych
Podstawowy program kursu zakłada 4 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwa jest jednak zmiana intensywności nauczania na życzenie grupy. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.

Kurs dla młodzieży i dorosłych obejmuje pięć poziomów nauczania.
Poziom 'F' Debutants (A1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Poziom przeznaczony dla osób, które rozpoczynają naukę języka francuskiego od początku.
Po ukończeniu poziomu uczeń zna i potrafi użyć m.in. następujących struktur językowych: zaimki, rodzajniki, rodzaj i liczba rzeczownika oraz przymiotnika, czasowniki, struktury wskazujące i dzierżawcze, przysłówki i ich tworzenie, wyrażenia czasowe, tworzenie zdań, formy pytające, negacja, tryb rozkazujący oraz czasy: présent, passé récent, passé composé, imparfait, futur proche oraz inne struktury językowe niezbędne do poprawnego komunikowania się na przewidziane poziomem tematy. Uczeń rozumie słowa i bardzo proste zdania na swój temat, na temat znanego otoczenia, jeśli jego rozmówcy mówią powoli i wyraźnie. Potrafi zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach. Uczeń potrafi porozumieć się, jeśli rozmówca jest skłonny powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc w wypowiedzi. Są to głównie następujące tematy: sport, hobby, różne miejsca, czynności, dni tygodnia, miesiące, rodzina, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, komunikacja w miejscach publicznych (poczta, kawiarnia, hotel, dworzec), pytanie o drogę i kierunki, określanie czasu, pory roku, pogoda, spędzanie wakacji i pamiątki, historia, nauka i studia, praca, jedzenie, zdrowie, części ciała, kraje i narodowości, zwierzęta, ubrania, zakupy, kierunki. Uczeń potrafi postawić proste pytania na znany temat, lub na temat tego co jest mu niezbędnie potrzebne i odpowiedzieć na tego typu pytania. Potrafi użyć słów i wyrażeń bardzo prostych aby opisać siebie, swoje mieszkanie i ludzi, których zna, pogodę, poznać nowe osoby, wyrazić preferencje, reagować w miejscach publicznych, określić czas, opowiedzieć o przeszłości, udzielić i przyjąć radę, przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, napisać pocztówkę, list prywatny, e-mail, dać sugestię, propozycję lub instrukcję, wyrazić opinię, wypełnić formularz.
Poziom 'F' Faux Debutants (A2 wg Standardów Unii Europejskiej)
Poziom przeznaczony jest dla osób, które potrafią już porozumieć się w języku francuskim w sposób podstawowy.
Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi bardziej płynnie stosować dotychczas poznane struktur językowe w praktyce i nowe: formy przyczyny, skutku, celu, użycie rodzajnika, dopełnienia a zaimki, zaimki względne, passé composé i imparfait, zdania warunkowe I i II typu i inne. Uczeń potrafi zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na swój temat, na temat rodziny i tego co mu bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów, stylu życia, pracy, programu TV i radia, dzieciństwa, podróży, planów np. na weekend i wakacje, czasu wolnego i inne. Potrafi zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie. Uczeń rozumie krótkie i dość proste teksty. Potrafi domyślić się sensu informacji podanej w niektórych tekstach: reklamy, broszurki, menu, rozkłady jazdy. Potrafi zrozumieć krótkie teksty osobiste. Uczeń potrafi porozumieć się w trakcie wykonywania znanych i prostych czynności oraz porozumieć się w trakcje krótkiej wymiany zdań. Uczeń potrafi w kilku zdaniach opisać w prosty sposób swoją rodzinę lub innych ludzi, opisać to, co robi, szkołę, studia, zawód, potrafi napisać list nieformalny, opowiadanie, opis wydarzenia, ogłoszenie i reklamę produktu, treść prostej strony internetowej, raport czy sprawozdanie. Potrafi zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje.
Poziom 'F' Intermediare 1 (B1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Jest to poziom średniozaawansowany. Po ukończeniu poziomu uczeń rozumie informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy, wolnego czasu, otoczenia, mediów i wielu dowolnych tematów. Potrafi zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących go tematów, jeśli rozmówcy mówią stosunkowo wyraźnie. Uczeń potrafi też zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku codziennym lub odnoszące się do jego zajęcia, w szczególności potrafi zrozumieć opis wydarzeń, opis przeżyć, a także życzenia zawarte w prywatnych listach. Uczeń potrafi porozumieć się w większości sytuacji w podróży i bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży i aktualnych wydarzeń. Potrafi zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach, celach, udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, wyrazić opinie lub przedstawić swoje plany, wyrazić zainteresowanie rozmową, porozumieć się w różnych miejscach publicznych (sklep, ulica, bank), uzyskać i podać informacje, prowadzić rozmowy towarzyskie czy rozmowę telefoniczną. Uczeń potrafi opowiedzieć krótką historię, główną intrygę filmu, i wyrazić swoje reakcje na jego temat. Uczeń potrafi napisać prosty zwięzły tekst na znany lub interesujący go temat. Potrafi napisać list nieformalny, list formalny, opowiadanie i relację, raport, podanie o pracę, krótki artykuł, ulotkę, a także uczestniczyć rozmowie kwalifikacyjnej.
Poziom 'F' Intermediare 2 (Delf I) (B2 wg Standardów Unii Europejskiej)
Na tym poziomie słuchacz doskonali precyzję i płynność wypowiedzi oraz odpowiednie stosowanie struktur i słownictwa. Poziom skomplikowania wypowiedzi jest coraz wyższy. Większy niż na poprzednim poziomie jest udział materiałów autentycznych. Poziom ten ćwiczy i utrwala dotychczas poznane struktury gramatyczne, daje możliwość poznania struktur bardziej skomplikowanych, bardziej precyzyjnych i formalnych. Pozwala znacznie poszerzyć zakres słownictwa i znajomość zagadnień kulturowych.
Po ukończeniu poziomu uczeń rozumie długie wypowiedzi, a nawet potrafi śledzić złożony wywód, jeśli dotyczy tematu, który nie jest mu obcy. Potrafi zrozumieć wiadomości oraz większość programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów oraz większość filmów, jeśli ich język jest standardowy. Potrafi też zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką. Uczeń potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że może dość łatwo prowadzić rozmowy z rdzennym użytkownikiem języka, potrafi też uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne, przedstawiać swoje poglądy i ich bronić. Uczeń potrafi wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących swoich zainteresowań, poglądów na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań. Uczeń pisze teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Po ukończeniu tego etapu kursu słuchacz posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu 'DELF 1er degré' (Diplôme d'étude en langue française 1er degré), który potwierdza znajomość podstawowych umiejętności komunikowania się w języku francuskim we wszystkich sytuacjach życia codziennego.
Poziom 'F' Delf II (C1 wg Standardów Unii Europejskiej)
Poziom służy dalszemu poszerzaniu kompetencji językowych. Po ukończeniu poziomu uczeń potrafi sprawnie posługiwać się językiem w sytuacjach życia codziennego, w pracy, w bliższym i dalszym otoczeniu oraz swobodnie i bezbłędnie wypowiadać się w mowie i piśmie. Czytanie odpowiednich tekstów autentycznych nie sprawia mu większego kłopotu. Słuchacz doskonali i precyzuje swoją znajomość struktur gramatycznych oraz poznaje nowy wachlarz słownictwa, szczególnie z zakresu wiedzy o kulturze i cywilizacji francuskiej oraz pewnych elementów języka specjalistycznego. Uczeń rozumie programy telewizyjne i filmy bez wysiłku oraz długie i złożone teksty prasowe lub literackie o zróżnicowanym stylu, a także teksty specjalistyczne i długie instrukcje techniczne nawet jeśli nie są związane z jego specjalizacją. Uczeń potrafi porozumiewać się swobodnie i spontanicznie nie szukając słów oraz skutecznie używać języka w kontaktach społecznych i zawodowych. Potrafi wyrażać swoje myśli i poglądy oraz nawiązać do wypowiedzi swoich rozmówców. Uczeń opisuje jasno i szczegółowo tematy złożone, odnosząc się przy tym do tematów z nimi związanych, rozwijając niektóre aspekty i odpowiednio kończąc swoją wypowiedź. Potrafi wypowiedzieć się za pomocą jasno i dobrze zredagowanego tekstu oraz rozwinąć w nim swój punkt widzenia. Przygotowanie obejmuje zarówno pracę z podręcznikiem jak i rozwiązywanie testów próbnych. Po ukończeniu poziomu słuchacz dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zdania egzaminu DELF 2er degré (Diplôme d'étude en langue franÇaise 2er degré), który potwierdza szeroką znajomość języka i kultury francuskiej oraz umiejętność wypowiedzi w danej dziedzinie.