DELF i DALF
Egzaminy DELF ( I i II stopień ) jak i DALF są dyplomami przyznawanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdzającymi poziom znajomości i opanowania języka francuskiego.
Obydwa certyfikaty złożone są z niezależnych egzaminów zwanych 'jednostkami':
DELF1 - pierwszy poziom - 4 jednostki:
 • A1 - Wypowiedź ogólna. Jednostka A1 składa się z trzech części:
  pierwsza: pisemna,
  druga: ustna-zbiorowa,
  trzecia: ustna-indywidualna.
 • A2 - Wyrażanie poglądów i uczuć. Jednostka A2 składa się z trzech części:
  pierwsza: rozumienie tekstu pisemnego,
  druga: wypowiedź pisemna,
  trzecia: ustna-indywidualna.
 • A3 - Rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna.
  Jednostka A3 skupia się na kompetencjach pisemnych i składa się z trzech części, podczas których najważniejsze jest rozumienie tekstów.
 • A4 - Znajomość funkcjonowania języka. Jednostka A4 skupia się na kompetencjach językowych i składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
DELF2 - drugi poziom - 2 jednostki:
 • A5 - Cywilizacja Francji i krajów francuskojęzycznych. Jednostka A5 składa się z dwóch części pisemnych, kandydat ma do wyboru cztery następujące tematy: życie codzienne, praca, świat kultury i sztuki, studia.
 • A6 - Wypowiedź ustna w wybranej dziedzinie. Jednostka A6 składa się z dwóch części ustnych. W 2004 roku kandydat miał do wyboru cztery następujące dziedziny: nauki humanistyczne i społeczne, nauki przyrodnicze, nauki prawno-ekonomiczne, nauki ścisłe.
DALF - 4 jednostki:
 • B1 - Rozumienie tekstu czytanego i wypowiedź pisemna. Jednostka B1 składa się z dwóch egzaminów pisemnych: sprawozdanie tekstu (pisemny 1) i krótkich odpowiedzi na pięć pytań (pisemny 2).
 • B2 - Rozumienie ze słuchu. Jednostka B2 składa się z jednego egzaminu (ustny zbiorowy) - odpowiedź na jedno pytanie sprawdzające rozumienie.
 • B3 - Rozumienie i wypowiedź pisemna w języku wybranej dziedziny: nauki humanistyczne i społeczne, nauki prawno-ekonomiczne, nauki ścisłe lub przyrodnicze. Jednostka B3 składa się z dwóch części pisemnych:
  pierwsza - podczas której kandydat ma zrobić syntezę dwóch dokumentów pisemnych,
  druga - podczas której kandydat odpowiada na pięć pytań dotyczących dokumentów części pierwszej.
 • B4 - Wypowiedź ustna w wybranej dziedzinie. Jednostka B4 składa się z jednej części - wypowiedź na temat jednej z wybranych dziedzin: nauki humanistyczne i społeczne, nauki prawno-ekonomiczne, nauki przyrodnicze, nauki ścisłe.
Kandydat po zdaniu jednej z jednostek DELF lub DALF otrzymuje tytuł tej jednostki i dyplom. Warunkiem przystąpienia do egzaminu DALF jest zdanie kolejnych jednostek egzaminu DELF lub test dopuszczającego: Acces au DALF. Podobnie przystąpienie do egzaminu DELF stopień 2 możliwe jest po zaliczeniu egzaminu DELF stopień 1 lub testu dopuszczającego: Acces au DELF. Dyplom DALF zwalnia z egzaminów wstępnych z języka francuskiego osoby ubiegające się o przyjęcie na uniwersytety francuskie.

Egzaminy DELF można zdawać dwa razy do roku: na przełomie stycznia i lutego oraz w czerwcu, zaś DALF raz w roku: w czerwcu. Ośrodkiem egzaminacyjnym przeprowadzającym egzaminy DELF i DALF jest Instytut Francuski w Warszawie, ul. Senatorska 38, 00-095 Warszawa, tel. (22) 505 98 00.